Salgs- og leveringsbetingelser hos Fugato A/S

Betingelser for levering og salg hos Fugato A/S

Almindelige bestemmelser

1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle Fugato A/S’s overslag, tilbud og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale foreligger mellem Fugato A/S og Fugato A/S’s kunde som køber.

Stk. 2. Fravigelse af disse betingelser gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt skriftligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Køber kan efter ordreafgivelse ikke uden aftale ændre eller annullere ordrer og aftaler. Aftalte ændringer og returneringer krediteres køber med fradrag af Fugato A/S’s direkte og indirekte omkostninger og tab.

Stk. 3. Medmindre andet er bestemt, er priser ifølge Fugato A/S’s til enhver tid gældende prisliste ex works jf. Incoterms 2000 eksklusive fragt, emballage, afgifter, ekspeditionsgebyr og eventuelle pristillæg for olie eller andet.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Fugato A/S videreformidler alene en producentgaranti til køber, og Fugato A/S yder ikke selvstændig garanti for vareleverancer. Køber kan ikke overfor Fugato A/S rejse krav i henhold til en tilsagt producentgaranti for en vare eller ydelse.

Stk. 6. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 7. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.

Stk. 8. For entreprenørarbejder gælder Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92 – Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992) med mindre andet fremgår af disse betingelser.

Stk. 9. Forholdet mellem Fugato A/S og køber skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

Køberens udbud

2. Ved udbud forstås køberens opfordring til at fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om ledninger, klipper, andre forhindringer og eventuelle fortidsminder på ejendommen.

Fugato A/S’s tilbud

3. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Stk. 2. Fugato A/S’s tilbud er i øvrigt gældende i 30 dage.

Stk. 3. Når Fugato A/S sammen med andre i forening giver tilbud, bindes Fugato A/S alene for sit tilbud.

Stk. 4. Køber skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages, og det forventes, at køber uanset antal indhentede bud oplyser det accepterede buds kontraktsum og væsentlige afvigelser imellem de tilbudte betingelser.

Aftale

4. Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til evt. dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

Stk. 2. Køber har ansvaret for at følge eventuelle forskrifter for det leverede, brugsvejledninger og kataloger eller til selv at indhente fornødne informationer, herunder elektronisk fra sælgers leverandør, myndigheder mv.

Stk. 3. Fugato A/S påtager sig intet ansvar for de i stk. 2 nævnte oplysninger.

Stk. 4. Eventuel stempelpligt påhviler køberen.

Betaling

5. Efter faktura eller skriftlig anmodning til køberen har Fugato A/S een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 2. Fugato A/S kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer

m.v., som er købt af Fugato A/S og ikke er leveret på arbejdspladsen.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på arbejdspladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Fugato A/S’s sikkerhedsstillelse

6. Fugato A/S’s seneste årsrapport med resultatopgørelse og balance stilles til købers rådighed.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af aftalen stiller Fugato A/S ingen bankgaranti eller anden sikkerhed for sine forpligtelser.

Købers sikkerhedsstillelse

7. Køber skal ved private arbejder inden arbejdet påbegyndes stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for Fugato A/S med mindre køber forelægger økonomioplysninger, der accepteres af Fugato A/S. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankgaranti eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 pct. af entreprisesummen – udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Fugato A/S kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder – bortset fra de allerede betalte – overstiger det halve af 1 måneds

gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis Fugato A/S ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til køberen og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til Fugato A/S inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre køberen forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om Fugato A/S’s udbetalingskrav er berettiget.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som Fugato A/S har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

8. Køberen tegner og betaler sædvanlig brand, stormskade, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På Fugato A/S’s anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige købere kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Fugato A/S og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Fugato A/S skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

Arbejdsplan og afsætning

9. Fugato A/S skal ved aftaler over 250.000 kr. snarest muligt i samarbejde med køberen udarbejde en arbejdsplan.

Stk. 2. Køberen lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af Fugato A/S.

 

Forhold til myndigheder

10. Køber sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved, hvis ikke andet er aftalt.

Køberens tilsyn

11. Ved køberens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af køberen.

Stk. 2. Køberen eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Køberens tilsyn repræsenterer køberen over for Fugato A/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra køberens side fritager ikke Fugato A/S for selv at føre kontrol.

Byggemøder

12. Køberen eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til Fugato A/S.

Stk. 2. Fugato A/S skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage – spilddage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Fugato A/S’s ret til at standse arbejdet

13. Hvis køberen ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan Fugato A/S efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Fugato A/S kan endvidere straks standse arbejdet ved køberens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller køberens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at køberen ikke har stillet – eller på Fugato A/S’s opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres køberens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Fugato A/S’s ret til tidsfristforlængelse

14. Fugato A/S har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af køberen,

2) køberens forhold eller anden end Fugato A/S’s forsinkelse,

3) forhold, der opstår uden Fugato A/S’s skyld, og over hvilke Fugato A/S ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Fugato A/S’s egne forhold.

Stk. 2. Fugato A/S skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Køberens hæftelse ved forsinkelse

16. Fugato A/S har ret til erstatning for det tab, Fugato A/S har lidt, dog uden Fugato A/S’s mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

Stk. 2. Kan forsinkelsens årsag henføres til vejrlig eller force majeure har Fugato A/S hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

Afleveringsforretningen

17. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse giver Fugato A/S køberen meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Køberen indkalder derefter Fugato A/S til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til køberen, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når Fugato A/S har givet køberen skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder køberen ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal køberen indkalde Fugato A/S til afleveringsforretning, når Fugato A/S arbejder er afsluttet, selv om andre entreprenører skal aflevere på andre tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.

Bortfald af Fugato A/S’s afhjælpningspligt m.v.

18. Fugato A/S’s afhjælpningspligt og køberens adgang til at foretage udbedring for Fugato A/S’s regning, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til køberens interesse i, at aftalen opfyldes. Køberen bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag.

Fugato A/S’s ansvar for følgeskader

19. Fugato A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Fugato A/S’s ansvar i øvrigt

20. Fugato A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Fugato A/S ansvar for sådanne skader, og ansvar herfor ikke lovligt kan begrænses.

Stk. 2. Fugato A/S’s ansvar for produktskader er begrænset til et totalt maksimum på 1.000.000 kr. for skader i løbet af et kalenderår.

Stk. 3. I det omfang Fugato A/S måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde Fugato A/S skadesløs for det ansvar, Fugato A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end Fugato A/S’s ansvar i ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Fugato A/S fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Fugato A/S via køber til tredjemand.

Fugato A/S’s hæveret

21. Fugato A/S kan – efter skriftligt påkrav til køberen – ved køberens eller anden Fugato A/S’s væsentlige forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, hvis køberen ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Fugato A/S kan endvidere – efter skriftligt påkrav til køberen – hæve entrepriseaftalen, hvis der fra køberens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for Fugato A/S. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis Fugato A/S’s interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

22. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Salgs- og leveringsbetingelser hos Fugato A/S