Regulativ på Bornholm

Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald

Image

Uddrag fra Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald:

9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Borgere  og grundejere skal selv anskaffe og vedligeholde sækkestativ til ophængning af sæk til dagrenovation. Der må kun benyttes sækkestativer, som er godkendt af Bornholms Regionskommune.

Som minimum skal sækkestativet være forsynet med låg og net. Sækkestativer, der er beregnet til dagrenovation, må kun anvendes til de affaldstyper, de er godkendt til.

For etagebyggeri, andelsboliger, samlede lave bebyggelser o. lign., kan Bornholms Regionskommune efter konkret vurdeirng give tilladelse til anvendelse af alternativt opsamlingsmateriel.

Sække leveres af Bornholms Regionskommune.

9.5 Kapacitet for beholdere

Godkendt opsamlingsmateriel til dagrenovation:

Image

Sækkestativ B3

Image

Miljøstativ B96

Image

360 liter container *

Image

660 liter container

* De ovenfor viste modeller kan variere i type og udformning.

 

Hvert år udleveres tre røde ekstrasække til helårshusstande, der har sækkestativ, og to røde ekstrasække til sommerhuse.

Herudover kan ekstrasække købes af renovatøren.

De røde udleverede ekstrasække er husstandens ejendom, og skal benyttes i forbindelse med husstandens håndtering af affald.

De røde ekstrasække er beregnet til ejendommens affald, og må ikke overdrages til tredjemand. For boligselskaber o. lign. kan træffes særlige aftaler.

Sækkene kan benyttes efter samme retningslinjer, som gælder for de almindelige sorte affalds sække.

Renovatøren medtager ekstrasække, når disse på afhentningsdagen anbringes ved siden af, hvor den ordinære affaldssæk normalt afhentes. Renovatøren er kun forpligtet til at medtage maksimalt tre røde ekstrasække pr. gang.

9.6 Anbringelse af beholdere

Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret sikkerheds- eller sundhedsrisiko for renovatøren.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder/sæk sættes ud til skel umiddelbart inden næste afhentning.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder/sæk ikke kan bringes til skel, kan borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromkostninger ved afhentning af beholder/sæk.

9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal
være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer
eller på affaldssækken/beholderen.

Bornholms Regionskommune afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Bornholms Regionskommune – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således
at overfyldning undgås.

Vægten må ikke overstige 20 kg.

Borgere og grundejere får kun udleveret og påsat ny tom sæk i sækkestativet, såfremt der er affald
til afhentning. Der må ikke opsættes og benyttes andre end de af Bornholms Regionskommune
udleverede sække.

10.6 Anbringelse af beholdere

Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret
sikkerheds- eller sundhedsrisiko for renovatøren.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder sættes ud til skel umiddelbart inden næste afhentning.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder ikke kan bringes til skel, kan borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromkostninger ved afhentning af beholder.

Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald

I linket nedenfor kan du åbne en PDF fil med regulativet for husholdningsaffald. Regulativet trådte i kraft den 1. januar 2011

Link til Regulativ for husholdningsaffald

Piktogrammer til sortering af affald

Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen har udviklet et fælles piktogramsystem til affaldssortering.

Ønsker du et piktogram til de affald derhjemme eller på arbejdspladsen, kan du frit downloade og benytte disse piktogrammer, til at vise hvordan affaldet sorteres. Herunder finder du et link til alle piktogram.

Link til "Dansk Affaldsforening" piktogrammer

Fugato logo