Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald

I linket nedenfor kan du åbne en PDF fil med regulativet for husholdningsaffald.

regulativet trådte i kraft den 1. januar 2011

Link til Regulativ for husholdningsaffald

 

Uddrag fra Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald:

9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation

borgere  og grundejere skal selv anskaffe og vedligeholde sækkestativ til ophængning af sæk til dagrenovation.

Der må kun benyttes sækkestativer, som er godkendt af Bornholms Regionskommune.

Som minimum skal sækkestativet være forsynet med låg og net. Sækkestativer, der er beregnet

til dagrenovation, må kun anvendes til de affaldstyper, de er godkendt til.

9.5 Kapacitet for beholdere

Godkendt opsamlingsmateriel til dagrenovation:

 

Sækkestativ B3

SækkestativB3

Miljøstativ B96

MiljøstativB96

360 liters container*

360Lcontainer

 

660 liters container

660Lcontainer

De ovenfor viste modeller kan varierer i type og udformning.

Hvert år udleveres tre røde ekstrasække til helårshusstande, der har sækkestativ, og to røde ekstrasække

til sommerhuse.

Herudover kan ekstrasække købes af renovatøren.

De røde udleverede ekstrasække er husstandens ejendom, og skal benyttes i forbindelse med

husstandens håndtering af affald.

De røde ekstrasække er beregnet til ejendommens affald, og må ikke overdrages til tredjemand.

For boligselskaber o. lign. kan træffes særlige aftaler.

Sækkene kan benyttes efter samme retningslinjer, som gælder for de almindelige sorte affalds

sække.

Renovatøren medtager ekstrasække, når disse på afhentningsdagen anbringes ved siden af, hvor

den ordinære affaldssæk normalt afhentes. Renovatøren er kun forpligtet til at medtage maksimalt

tre røde ekstrasække pr. gang.

9.6 Anbringelse af beholdere

Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret

sikkerheds- eller sundhedsrisiko for renovatøren.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder/sæk sættes ud til skel umiddelbart

inden næste afhentning.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder/sæk ikke kan bringes til skel, kan

borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromkostninger ved afhentning

af beholder/sæk.

9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal

være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer

eller på affaldssækken/beholderen.

Bornholms Regionskommune afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Bornholms Regionskommune – efter

forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således

at overfyldning undgås.

Vægten må ikke overstige 20 kg.

Borgere og grundejere får kun udleveret og påsat ny tom sæk i sækkestativet, såfremt der er affald

til afhentning. Der må ikke opsættes og benyttes andre end de af Bornholms Regionskommune

udleverede sække.

10.6 Anbringelse af beholdere

Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret

sikkerheds- eller sundhedsrisiko for renovatøren.

Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder sættes ud til skel umiddelbart

inden næste afhentning.

Scania skraldebil